REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
PRZY UŻYCIU APLIKACJI i PORTALU STORINO


Postanowienia ogólne


Par. 1


1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi STORINO (dalej „Usługa”) świadczonej drogą elektroniczną przy użyciu aplikacji (dalej „Aplikacja”) i portalu (dalej „Portal”) STORINO.
2.    Właścicielem Aplikacji i Portalu jak i podmiotem, który świadczy Usługę za pośrednictwem Aplikacji i Portalu jest SKY STORAGE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ruska 60/61, 50-079 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000358426, NIP 8943000325, REGON 021146262 (dalej: „SKY STORAGE”).
3.    Korzystanie z Aplikacji lub Portalu jest możliwe dopiero po zawarciu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy SKY STORAGE sp. z o.o. a Użytkownikiem, po zarejestrowaniu jako użytkownik w Aplikacji lub w Portalu i akceptacji niniejszego Regulaminu.

Par. 2


Niżej wymienionym określeniom należy przypisać następujące znaczenie:
1.    Operator Usługi – spółka SKY STORAGE.
2.    Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną zapewniająca dostęp do Konta STORINO na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługa jest świadczona za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji. Specyfikacja usługi dostępna jest na stronie internetowej https://storino.pl.
3.    Portal – Strona WWW prezentująca informacje o firmie oraz jej usługach oraz umożliwiająca dostęp Użytkownikowi do jego Danych.
4.    Aplikacja – oprogramowanie na system operacyjny Windows (XP, Vista, 7, oraz nowsze), iPhone oraz Android, które umożliwia synchronizację Danych pomiędzy komputerem na którym działa Aplikacja a Serwerem Usługi.
5.    Serwer Usługi – Komputer na którym przechowywane są Dane Użytkowników oraz oprogramowanie które umożliwia prawidłowe działanie Usługi.
6.    Klient – osoba prawna lub fizyczna która wykupiła konto i korzysta z Usługi oraz zawarła umowę ze Operatorem Usługi. Klient może zarządzać kontami Użytkowników którym może dać lub zabronić dostępu do Usługi przez siebie wykupionej. Jeden Klient może wykupić Usługę dla jednego lub więcej Użytkowników. Klient może:
-    Udzielić dostępu dla Użytkownika,
-    Zabronić dostępu dla Użytkownika, któremu wcześniej dostępu udzielił.
Klient wykupując konto otrzymuje licencję na użytkowanie konta do celów komercyjnych.
7.    Użytkownik – Klient, sprzedawca lub osoba prawna lub fizyczna, która korzysta z Usługi poprzez Portal lub Aplikację.
8.    Sprzedawca – osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która pośredniczy w sprzedaży Usługi,
9.    Konto - wydzielona przestrzeń Systemu STORINO identyfikowana unikalną Nazwą Użytkownika i zabezpieczona Hasłem Użytkownika, na której Użytkownik Konta zapisuje Dane.
10.    Baza Kont – zbiór danych osobowych Użytkowników Konta STORINO, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób przez Operatora Usługi jako administratora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. t.j. 2002.101.926 z późn. zm.) w celu świadczenia Usługi Dostępu do Konta STORINO.
11.    System płatności – system realizowania płatności za pomocą łączy teleinformatycznych, który umożliwia opłacanie należności za korzystanie z Usługi.
12.    Dane – pliki graficzne, muzyczne, dokumenty, filmy oraz inne dane, które mogą być przechowywane przez Użytkownika w ramach Usługi.
13.    Nazwa użytkownika (login) - ciąg znaków tworzący adres poczty elektronicznej zabezpieczający dostęp do Konta STORINO
14.    Hasło użytkownika – ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Konta STORINO.

Par. 3


1.    Aplikacja oraz Portal jak i rozwiązania w nim zastosowane stanowią własność SKY STORAGE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
2.    Dane umieszczone przez Użytkownika na jego koncie stanowią własność Użytkownika.
3.    Prawa, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, podlegają ochronie na podstawie zapisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Rejestracja na Portalu

Par. 4


1.    Warunkiem korzystania z Usługi jest:
-    zawarcie umowy świadczenia usług pomiędzy Użytkownikiem a SKY STORAGE,
-    zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu,
-    rejestracja Użytkownika,
-    dokonanie płatności za korzystanie z Usługi.
2.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie storino.pl
3.    Rejestracja Użytkownika polega na wypełnieniu elektronicznego formularza znajdującego się na stronie storino.pl
Użytkownik zobowiązany jest aktualizować swoje dane zawarte w formularzu rejestracyjnym w przypadku każdej ich zmiany.
4.    Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że:
-    zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
-    wszelkie dane, które mają status danych osobowych, wprowadza do Usługi w sposób dobrowolny i świadomy.
5.    Po zawarciu umowy o świadczenie usług, dokonaniu prawidłowej rejestracji w Usłudze oraz dokonaniu akceptacji niniejszego Regulaminu, automatycznie zostanie wygenerowane indywidualne konto przypisane do konkretnego Użytkownika, oraz przesłane Użytkownikowi Login i Hasło, niezbędne do korzystania z Usługi i uzyskanie dostępu do konta Użytkownika.
6.    Płatność za korzystanie z usługi dokonywana jest za pośrednictwem systemu płatności znajdującego się na stronie storino.pl.
7.    W przeciągu 24 godzin od przypisania dokonanej płatności do danego Użytkownika, Konto zostanie aktywowane. Od tego momentu Użytkownik uprawniony jest do pełnego korzystania z Usługi.
8.    Warunkiem korzystania z Usługi jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
9.    Z chwilą pierwszego zalogowania SKY STORAGE sp. z o.o. udziela Użytkownikowi odwołalnej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Usługi STORINO w miejscu i czasie przez siebie wybranym przez okres, za jaki uiszczona została Opłata. Licencja zezwala na korzystanie z Aplikacji i Portalu STORINO wyłącznie w zakresie koniecznym do korzystania z Usługi.
10.    Korzystanie z Usługi do celów komercyjnych wymaga wykupienia konta. Wyłącznie konta płatne podlegają licencji komercyjnej w ramach której Użytkownik może wykorzystywać Usługę do działalności komercyjnej.


Zasady korzystania z Usługi

Par. 5


1.    SKY STORAGE sp. z o.. z siedzibą we Wrocławiu zapewnia ochronę danych zapisanych na koncie Użytkownika przed dostępem osób trzecich, z zastrzeżeniem osób upoważnionych przez Użytkownika.
2.    Bezpieczeństwo danych zapisanych na koncie Użytkownika zapewnia się poprzez zastosowanie Hasła Użytkownika oraz Loginu Użytkownika jako sposobu autoryzacji dostępu do konta.
3.    Użytkownik uzyskuje dostęp do danych zapisanych na swoim koncie poprzez wprowadzenie Loginu Użytkownika i Hasła Użytkownika.
4.    Jeżeli Użytkownik poweźmie podejrzenie, że Hasło chroniące dostęp do jego konta, znajduje się w nieuprawnionym posiadaniu osób trzecich, może w każdym czasie zmienić je na inne.
5.    Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Hasła Użytkownika oraz Loginu Użytkownika oraz wszelkie przypadki korzystania z jego konta przy użyciu Hasła Użytkownika oraz Loginu Użytkownika, zarówno autoryzowane jak i nieautoryzowane przez Użytkownika.

Par. 6


1.    Użytkownik z poziomu swojego konta może zarządzać zgromadzonymi na nim danymi, w tym może przeglądać, modyfikować i usuwać dane, a także może udostępniać dane innym osobom według własnego uznania i na własną odpowiedzialność.
2.    Użytkownik nie może zamieszczać na swoim Koncie treści naruszających prawa innych osób, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. SKY STORAGE może usunąć dane o zakazanej powyżej treści, jeżeli stwierdzi ich zamieszczenie na Koncie.
3.    Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie, zarządzanie, redagowanie, przeglądanie, sortowanie, usuwanie oraz kontrolowanie w każdy inny sposób danych przechowywanych na Koncie.
4.    Użytkownik może wykorzystywać konto tylko do celów zgodnych z prawem.
5.    Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, prowadzić do łamania Haseł innych Użytkowników lub ich Loginów, bądź też prób uzyskiwania dostępu do danych osób trzecich lub też generować nadmierne obciążenie łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą odbywa się świadczenie usług za pomocą Aplikacji lub Portalu STORINO.
6.    Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować ani nie umożliwiać innym osobom przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu Aplikacji STORINO ani żadnej jego części. Zabronione jest również przekazywanie praw udzielonych Użytkownikowi (niezależnie od formy) innym podmiotom.
7.    Użytkownikowi Konta zabrania się:
-    usuwania, dokonywania jakichkolwiek zmian treści przesyłanych w ramach Portalu (do i z serwera, na którym działa Portal), tym bardziej ich przechwytywania, czy monitorowania,
-    skanowania Aplikacji lub Portalu w poszukiwaniu luk i wykorzystywania tych luk w sposób niezgodny z prawem lub sprzecznie z zasadami społecznymi,
-    wprowadzania wirusów, robaków, programów internetowych oraz innych kodów lub instrukcji w celu spowodowania awarii, usunięcia, uszkodzenia lub dezasemblacji Portalu lub wywołujących taki skutek.

Par. 7


W celu skorzystania z Usługi świadczonej przez SKY STORAGE sp. z o.o. Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego 256 kbit/s oraz zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer 9 lub nowszą, Mozilla Firefox 3.6.14 lub nowszą, Opera 11.10 lub nowszą, Google Chrome 12. lub nowszą, Safari 4.0.4 lub nowszą.

Par. 8


1.    SKY STORAGE sp. z o.o. obsługuje Portal oraz świadczy usługę dostępu do konta za pomocą Aplikacji i Portalu z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.
2.    SKY STORAGE gwarantuje Użytkownikowi, po spełnieniu przez niego warunków określonych niniejszym Regulaminem, dostęp do Konta przez minimum 98% czasu w skali miesiąca.
3.    SKY STORAGE sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość konta. SKY STORAGE sp. z o.o. ma prawo do żądania od Użytkownika zaprzestania jakichkolwiek działań w ramach Konta oraz Usługi STORINO, jeśli zostaną one uznane za niepożądane przez SKY STORAGE Sp. z o.o., nawet jeśli nie naruszają one niniejszego Regulaminu – żądanie takie zostanie wysłane na adres e-mail Użytkownika.
4.    SKY STORAGE sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do danych zgromadzonych na koncie przez osoby nieupoważnione, jeżeli osoby te uzyskały dostęp do tych danych w skutek świadomych lub nieświadomych działań Użytkownika.
5.    SKY STORAGE sp. z o.o. nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania Portalu oraz konta niezawinionego przez SKY STORAGE Sp. z o.o., w tym z przyczyn leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych.
6.    SKY STORAGE sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Hasła Użytkownika, Loginu Użytkownika lub danych zamieszczonych na koncie osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa.
7.    SKY STORAGE sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na koncie.
8.    SKY STORAGE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez Użytkownika jako publiczne.
9.    Treści udostępnianie przez Użytkownika jako publiczne mogą być zgłoszone jako naruszające Regulamin Storino.
10.    SKY STORAGE Sp. z o.o. ma prawo do usunięcia treści udostępnionych jako publiczne jeżeli dokonano naruszenia Regulaminu Storino.
11.    SKY STORAGE sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od SKY STORAGE sp. z o.o. Odpowiedzialność SKY STORAGE sp. z o.o. za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług jest limitowana do wartości wynagrodzenia otrzymanego przez SKY STORAGE od Użytkownika w okresie ostatnich 12 miesięcy.
12.    SKY STORAGE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
-    okresowego wyłączania dostępności Usługi, w sposób jak najmniej utrudniający normalne korzystanie, w celu jego rozbudowy lub konserwacji, przy czym SKY STORAGE zamieści na stronie storino.pl informację o planowanych przerwach określając czas ich trwania,
-    sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Usługi i Konta bez podania przyczyn, przy czym łączny czas przerw w skali miesiąca nie może przekroczyć 2%,
-    natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu lub prawa autorskie SKY STORAGE sp. z o.o., o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany,
-    zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości Aplikacji, Portalu i Konta; zmiana funkcjonalności nie stanowi zmiany Regulaminu,
-    skasowania treści Użytkownika jeżeli zajmują powierzchnię przekraczającą pojemność konta Użytkownika.
13.    SKY STORAGE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, jeżeli Użytkownik w sposób rażący lub uporczywy:
-    dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować pracę Portalu,
-    narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,
-    narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
14.    SKY STORAGE sp. z o.o. może w każdym momencie bez konieczności informowania Użytkowników rozbudowywać Portal o dodatkowe elementy i funkcje oraz naprawiać błędy, aktualizować i modyfikować Aplikację STORINO. SKY STORAGE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do umieszczania reklam graficznych i tekstowych wyświetlanych w wybranych momentach korzystania z Konta. SKY STORAGE sp. z o.o. może bez powiadomienia Użytkownika, według własnego uznania, zmienić, przerwać lub zawiesić możliwość używania dowolnej wersji Systemu przez Użytkownika, do którego Użytkownik mógł już uzyskać dostęp lub które mógł już zainstalować, w celu dokonania naprawy, ulepszenia lub aktualizacji technologii lub z dowolnej uzasadnionej przyczyny. SKY STORAGE sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z udostępnienia lub nie udostępnienia nowych wersji oprogramowania.
W trakcie rozbudowy STORINO zobowiązany jest zapewnić dostęp do Usługi w granicach określonych w par 8 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
15.    Wszelkie prawa własności intelektualnej Portalu są wyłączną własnością SKY STORAGE sp. z o.o.. Na mocy postanowień umowy o świadczenie usług, Użytkownikowi przysługuje możliwość korzystania z Aplikacji i Portalu wyłącznie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Nieuprawnione korzystanie z Aplikacji lub Portalu stanowi naruszenie postanowień Regulaminu i praw autorskich SKY STORAGE sp. z o.o.. Wszelkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do utworów będących własnością osoby trzeciej, które nie wynikają z Usługi, ale do których można uzyskać dostęp w trakcie korzystania z Usługi są własnością odpowiednich właścicieli utworów i są chronione prawem autorskim lub innymi prawami o ochronie własności intelektualnej.

Par. 9


1.    Administratorem danych osobowych składających się na zawartość Bazy Kont jest SKY STORAGE sp. z o.o., który zobowiązuje się przetwarzać dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług objętych zakresem umowy łączącej go z Użytkownikiem zgodnie z obowiązującym prawem. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe w innym celu jedynie za zgodą Użytkownika.
2.    Użytkownik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych zapisanych w Bazie Kont.
3.    Użytkownik zobowiązuje się do podania własnych danych osobowych oraz prawidłowych danych kontaktowych.
4.    Użytkownik oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
5.    SKY STORAGE sp. z o.o. oświadcza, że infrastruktura teleinformatyczna Aplikacji i Portalu spełnia wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisów prawa dot. warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
6.    Dane osobowe zaznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług.
7.    SKY STORAGE sp. z o.o. zobowiązuje się do nie udostępniania danych identyfikacyjnych Użytkownika oraz danych zapisanych na koncie osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa oraz za wyjątkiem osób upoważnionych przez Użytkownika.


Konto grupowe

Par. 10


1.    Klient może utworzyć w ramach wykupionego konta grupowego dowolną liczbę użytkowników, przy czym minimalna powierzchnia dla Użytkownika określona jest w specyfikacji produktowej na stronie internetowej https://storino.pl, a suma rozdysponowanego miejsca nie może być większa niż pojemność konta Klienta.
2.    Klient może przydzielać użytkownikom uprawnienia administracyjne.
3.    Użytkownicy z uprawnieniami administracyjnymi mogą modyfikować strukturę konta grupowego, dodawać i usuwać użytkowników oraz modyfikować uprawnienia użytkowników.
4.    SKY STORAGE Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za operacje dokonywane przez Klienta i Użytkowników na koncie grupowym.

Płatności

Par. 10


1.    Z tytułu świadczenia usług Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz SKY STORAGE sp. z o.o. wynagrodzenia zgodnie z aktualnym na dzień zawierania/odnawiania umowy, cennikiem stosowanym przez SKY STORAGE sp. z o.o.
2.    Wynagrodzenie płatne jest na podstawie złożonego zamówienia. Po dokonaniu zapłaty, SKY STORAGE sp. z o.o. wyśle Użytkownikowi elektroniczną fakturę obejmującą wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi.
3.    Wynagrodzenie płatne jest z góry.
4.    Brak wpłaty wynagrodzenia powoduje utratę możliwości korzystania z Usługi.
5.    W przypadku opóźnienia w zapłacie przekraczającego 30 dni Konto jest usuwane, tak jak wszystkie zawarte na nim dane.
6.    W przypadku opóźnienia w zapłacie, wpłata dokonywana jest w pierwszym rzędzie na zaległe wynagrodzenie.
7.    Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia nawet w przypadku kiedy nie korzystał z Konta.
8.    SKY STORAGE zawiadomi Użytkownika o:
-    konieczności wniesienia opłaty za nowy okres abonamentowy,
-    usunięciu Konta i danych na nim zgromadzonych w sytuacji o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
Zawiadomienie przesyłane jest na adres e-mail Użytkownika wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym.
9.    Aplikacja Storino w wersji na systemy mobilne jest bezpłatna w 30-dniowej wersji próbnej dla zarejestrowanego konta bezpłatnego. Aplikacja Storino w wersji na systemy mobilne jest dostępna bez ww. ograniczenia dla kont płatnych wg cennika na https://storino.pl.

Konta sprzedażowe

Par. 11


1.    Sprzedawca otrzymuje prowizję za zrealizowaną sprzedaż. Wartość prowizji jest ustalana w drodze negocjacji pomiędzy Sprzedawcą a Sky Storage Sp. z o.o.
2.    Sprzedawca ma wgląd w operacje sprzedażowe, w których pośredniczy za pomocą panelu sprzedażowego.
3.    W panelu sprzedażowym Sprzedawca ma wgląd w sumę prowizji jaka mu przysługuje. Sprzedawca w celu rozliczenia się z prowizji ma prawo wystawić fakturę dla Sky Storage Sp. z o.o. w kwocie nie przekraczającej wartości salda o ile suma salda jest dodatnia.

Postępowanie reklamacyjne

Par. 11


1.    Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy winna zostać przesłana SKY STORAGE sp. z o.o. pocztą elektroniczną na adres reklamacja@storino.pl i określać:
-    dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika na Portalu,
-    uwagi Użytkownika,
-    okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
-    ewentualnie sugestie Użytkownika co do sposobu usunięcia zarzucanego naruszenia,
-    parametrach komputera oraz łącza internetowego z których Użytkownik korzysta.
2.    SKY STORAGE sp. z o.o. obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych ze świadczonymi usługami, SKY STORAGE sp. z o.o. zawiadomienie o tym fakcie Użytkownikowi.
3.    Zgłoszenie niespełniające wymogów, o których mowa ust. 1 jest nieskuteczne do dnia jego uzupełnienia i termin 14 dni na odpowiedź biegnie od dnia poprawnego uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.
4.    Postępowanie reklamacyjne toczy się wyłącznie w wersji elektronicznej. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane są na adres:
a) SKY STORAGE – reklamacja@storino.pl
b) Użytkownika – wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym.

Zmiana postanowień Regulaminu

Par. 12


Zmiany Regulaminu są publikowane na Portalu, dodatkowo Użytkownik otrzymuje informację o zmianie Regulaminu – w tym planowanej dacie wprowadzenia zmian – w wiadomości wysłanej na adres e-mail Użytkownika oraz za pośrednictwem Aplikacji.

Par. 13


1.    W przypadku zakończenia świadczenia Usług przez SKY STORAGE, SKY STORAGE zawiadomi o tym fakcie Użytkownika.
2.    Zawiadomienie przesyłane jest droga elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu rejestracyjnym.
3.    W zawiadomieniu wskazywany jest termin zakończenia działalności oraz termin na przeniesienie danych z Konta.
4.    Po upływie terminu na przeniesienie danych z Konta, SKY STORAGE uprawniony jest do usunięcia danych z Konta.

 

Postanowienia końcowe

Par. 14


Niniejszy Regulamin zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu cywilnego ma charakter wiążący.